OBOE ופיאנו

מעורפל

משך זמן:

10'30 דקות

מכשור:

אבוב ופסנתר

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

שנה מורכבת:

2018

נכתב עבור:

ניק שי דויטש

 

אבוב ופסנתר | מוסיקה לאבוב ופסנתר | צמד לאבוב ופסנתר